wz

Zápis do Mš - MŠ Nemešany

skolka-nemesany
skolka_nemesany
Materská škola Nemešany 62, 05302
Title
Prejsť na obsah
Potrebné tlačivá na zápis do Mš Nemešany.
 Vyplnené tlačivá:
· Vyplnenú žiadosť (nemusí obsahovať potvrdenie lekára)
·  Informácie o dieťati
·  Splnomocnenie
·  Vyjadrenie zákonného zástupcu dieťaťa   
Všetky tieto dokumenty poprosím odovzdať riaditeľke Materskej školy po dohode telefonicky. Za pochopenie ďakujem.
Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roku dostane rodič najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roku. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania prihlášky.
Pred vydaním rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ riaditeľka môže po dôslednom preskúmaní všetkých podkladov a okolností o dieťati rozhodnúť o forme výchovy a vzdelávanie – celodenná, poldenná, niekoľko hodín v týždni a pod.
Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ postupne na jednu hodinu, dve a najviac 4 hodiny.  O priebehu a forme adaptačného  pobytu rozhodne riaditeľ s triednou učiteľkou a rodičom prihliadajúc na individuálne osobitosti dieťaťa.
V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy ( na dohodnutý čas ) alebo o ukončení tejto dochádzky.
O možnosti adaptácie budú rodičia informovaní  formou Informačného listu pre rodičov, ktorí bude rodičom poskytnutý pri preberaní prihlášky do MŠ.
Rodičia  sú povinní pri nástupe dieťaťa do MŠ poskytnúť všetky informácie, potrebné k riadnej evidencii dieťaťa – rodné číslo, zdrav. poisťovňu, zamestnanie rodičov, telefonický kontakt a pod. Zároveň sú povinní nahlásiť v MŠ všetky zmeny, súvisiace s požadovanými informáciami.
Ak dieťa do predškolského zariadenia nenastúpi do 14 dní od dátumu nástupu uvedeného na rozhodnutí o jeho prijatí vydá riaditeľka MŠ rozhodnutie o ukončení jeho dochádzky a na jeho miesto môže prijať iné dieťa.  
Posledná aktualizácia
20. 5. 2020
Návrat na obsah