wz

Podmienky prijatia - MŠ Nemešany

skolka-nemesany
skolka_nemesany
Materská škola Nemešany 62, 05302
Title
Prejsť na obsah
Podmienky prijatia dieťaťa

Podľa § 59 ods.1 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 ods.2 vyhlášky MŠ SR 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Výnimočne, ak je voľná kapacita a ak sú vytvorené potrebné (aj materiálne a personálne) podmienky môžu byť prijaté aj deti po dovŕšení dvoch rokov veku a deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

V zmysle vyššie uvedeného zákona sa prednostne prijímajú do materskej školy:
•deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
•deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
•deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Ďalšie podmienky prijatia do MŠ:
•trvalý pobyt dieťaťa a jeho zákonných zástupcov v obci Nemešany
•dieťa, ktoré dovŕšilo vek 3 roky
•ostatné deti budú prijaté na základe kapacity materskej školy

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú si prevezme v materskej škole a predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Deti sa prijímajú na nasledujúci školský rok. Miesto a termín zápisu do MŠ zverejní riaditeľ MŠ spravidla od 15. apríla do 15. mája. O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľ materskej školy písomne informuje rodiča a zriaďovateľa spolu s rozhodnutím o prijatí dieťaťa.
Posledná aktualizácia
20. 5. 2020
Návrat na obsah